top bottom
top bottom
هنگام عبور از دست انداز پدال ترمز را نگه ندارید!
در زمان ترمز گرفتن 55 تا 60 درصد از وزن خودرو بر روی چرخ های جلو وارد می شود.
آیا خودروهای سنگین تعادل بهتری دارند؟
اگر تقسیم وزن در خودرو به صورتی باشد که وزن در مرکز متمرکز باشد و یا به صورت 50-50 در محور جلو و عقب خودرو باشد بهترین حالت جهت هندلینگ خودرو است.
کمربند ایمنی خود را ببندید!
بستن کمربند ایمنی خودرو اگرچه کار ساده ای است، گاها کسالت بار بوده و عدم بستن آن می تواند صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند.
Preloader