top bottom

رفتار سازمانی

مجموعه مطالب آموزشی در زمینه توسعه مهارت های فردی و اجتماعی و رفتار سازمانی
مهارت یادگیری یا هنر یاد گرفتن
اولین و مهم ترین مهارتی که می توان برای توسعه مهارت های فردی و اجتماعی بر اساس مدل 4H از آن نام برد فراگیری یادگرفتن است.
مهارت های 4H
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
در دنیایی که همه چیز مدام در حال تغییر و تحول است، انسان ها و سازمان ها نیز مدام به این تغییر و تحول نیاز داشته و باید در راستای پیشرفت ها دنیای امروزی حرکت کنند.
Preloader